RIO Gedemineraliseerd water

Water voor diverse apparatuur

RIO Gedemineraliseerd water (Demiwater) is vrij van minerale zouten en chloor.

Gebruik:
Uitstekend geschikt voor accu’s, stoomstrijkijzers en kamerbevochtigers.

Waarschuwing:
Houdt RIO Gedemineraliseerd water buiten het bereik van kinderen. Dit product is niet geschikt voor consumptie. Dit product is niet geschikt voor medische doeleinden.
Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden. Beschermende handschoenen dragen.
BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
Inhoud/verpakking afvoeren overeenkomstig de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.